Gå til hovedindhold

Introduktion

Ligesom i resten af Storkøbenhavn er der i Albertslund Kommune tradition for at arbejde for en bæredygtig vandindvinding. Læs mere her

Indhold

  Ligesom i resten af Storkøbenhavn er der i Albertslund Kommune tradition for at arbejde for en bæredygtig vandindvinding. Vi ønsker at passe godt på grundvandet, så den lokale indvinding kan bevares fremadrettet. I indsatsplanen beskriver vi de handlinger, som Albertslund Kommune, vandforsyningerne og andre parter vil udføre for at kvaliteten af vores grundvand forbliver god.

  I Albertslund Kommune er vores grundvand desværre truet af forurening med miljøfremmede stoffer flere steder. Forureningen stammer primært fra gammel industri, renserier og værksteder samt tidligere tiders brug af pesticider. De mange forureninger udgør den største trussel mod indvindingen af drikkevand i kommunen, og grundvandsbeskyttelse handler derfor ikke kun om at forebygge forurening, men også om at håndtere den eksisterende forurening.

  Indsatsplanen er et vigtigt instrument til beskyttelse af grundvandet. Indsatsplaner baseres på resultaterne af den statslige kortlægning af områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse. Inden for det kortlagte areal har vi en stor viden om, hvilke områder, der kan være følsomme over for forureninger. På denne baggrund har kommunal-bestyrelsen og andre aktører mulighed for at målrette grundvandsbeskyttelsen.

  Ifølge bekendtgørelse om indsatsplaner § 2 skal en indsatsplan mindst indeholde:

  1. Et resumé af den kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen (se afsnit)

  2. En angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres (se afsnit)

  3. En angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, (se afsnit) samt retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelse af vandressourcen, (se afsnit)

  4. En angivelse af, i hvilket omfang der skal gennemføres overvågning, og hvem der skal gennemføre overvågningen.

  5. En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse (se afsnit)

  Et indsatsområde er et område, hvor der er konstateret et særligt behov for beskyttelse af vandressourcerne til sikring af drikkevandsinteresser på baggrund af arealanvendelse, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse mod forurening.

  Indsatsområderne udpeges som en delmængde af de følsomme indvindingsområder. Begge områder afgrænses af den statslige grundvandskortlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevands-interesser. Indsatsområderne udpeges af miljø- of fødevareministeren i bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer.

  Grundvandskortlægningen for Albertslund Kommune viser at der generelt for hele kommunen er et forholdsvis tyndt lerlag og dermed en stor sårbarhed overfor forurening. Kommunen har derfor valgt at udarbejde en indsatsplan efter vandforsyningslovens §13 a, således at de valgte indsatser er gældende for alle områder af kommunen – og ikke kun de af staten udpegede indsatsområder. Albertslund Kommune ønsker en helhedsplan – ligesom der er tradition for i kommunens øvrige planlægning. Med denne indsatsplan ophæves tidligere indsatsplaner gældende for kommunen. /1/