Gå til hovedindhold

BNBO

Det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) er et beregnet område omkring en aktiv indvindingsboring.

Indhold

  Det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) er et beregnet område omkring en aktiv indvindingsboring. Områdets størrelse og form afhænger af grundvandets strømning og gradient, magasinet samt indvindingens størrelse, idet risikoen for at trække forurening til en boring afhænger af disse forhold.

  Efter § 24 i miljøbeskyttelsesloven kan kommunalbestyrelsen give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. Det er § 24, der åbner mulighed for udlægning af BNBO.

  Boringsnære beskyttelsesområder kan erstatte den lovpligtige 25 meters dyrknings-, gødsknings- og pesticidfri zone, som er lovmæssigt gældende for alle indvindingsboringer til almene vandværker efter § 21b i miljøbeskyttelsesloven.

  Albertslund Kommune har afgrænset BNBO for Herstedøster Vandværk og Vridsløselille Vandværk. De anvendte parametre til beregning af BNBO fremgår af nedenstående tabel

  Strømningstiden t er sat til 365 dage (1 år) på Vridsløselille Vandværk og 730 dage (2 år) på Herstedøster Vandværk.

  Indvindingsmængden Q er den tilladte indvinding på de to vandværker.

  Der er anvendt en effektiv porøsitet på 0,10.

  Magasintykkelsen H er fastsat til 10 m uanset filterets længde, hvilket afspejler at kun dele af kalken bidrager til indstrømningen.

  Der er anvendt en Transmissivitet T:

  T=5,2 for Herstedøster Vandværk

  T=4,5 for Vridsløselille Vandværk

  Gradienten er beregnet via potentialekortet fra 2015 og er fastlagt til 2 mm/m.

  Strømningsvinklen er vurderet i forhold til øst (som er 0°) og retningen for Vridsløselille Vandværk er fastlagt vinkelret på linjerne på potentialekortene.

  Baseret på parametervalget er der beregnet et "bedste bud" på et BNBO-areal for de to vandværker. Dette er angivet ved den røde cirkel på Figur 7-1 for Herstedøster, som kun har en aktiv boring. Arealet er 3,5 ha. På Figur 7-2 for Vridsløselille Vandværk er det bedste bud for BNBO for den enkelte boring gengivet ved en orange streg. Da boringerne ligger så tæt overlapper BNBO. For at opfylde vandbalancen er det overlappende areal fordelt rundt om fællesmængden af BNBO, således at arealet af BNBO inden for den røde streg svarer til den vandmængde, der indvindes fra de fire boringer. Det bedste bud på et sammenhængende BNBO for Vridsløselille er således markeret med den røde streg på Figur 7-2. Det samlede areal er på 39,2 ha.

  Figur 7-1 BNBO Herstedøstervandværk

  Figur 7-2 BNBO Vridsløselille vandværk