Gå til hovedindhold

Kortlægningsområder i Albertslund Kommune

Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning i Albertslund Kommune er blevet delt op i tre kortlægningsområder

Indhold

  Kortlægningsområder i Albertslund Kommune

  Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning i Albertslund Kommune er blevet delt op i tre kortlægningsområder: Taastrup Nord, Smørum-Ballerup og Herlev-Glostrup. Opdelingen af kort-lægningsområderne fremgår af Figur 1-1. Taastrup Nord, som dækker den vestlige halvdel af kommunen, blev kortlagt af Københavns Amt i perioden 2002 – 2005, og en endelig indsatsplan for Taastrup Nord Kortlægningsområde er blevet vedtaget af kommunen i 2010 /1/. Smørum-Ballerup Kortlægningsområde, som dækker den nordlige del af kommunen, blev undersøgt af Naturstyrelsen i perioden 2010 – 2015, med udgivelse af redegørelsesrapporten i december 2014 /2/. Herlev-Glostrup Kortlægningsområde dækker den østlige halvdel af kommunen, og er blevet kortlagt af Naturstyrelsen i perioden 2012-2014, med udgivelse af redegørelsesrapporten i december 2014 /3/.

  I 2014 blev der lukket for Store Vejleå Afværgeanlæg, som har indvundet mellem 1 og 2 mio. m3 årligt i perioden fra 1993 til 2013. Dette har haft betydning for indvindingsoplandet til Vridsløselille Vandværk, som ellers blev kortlagt som en del af Taastrup Nord Kortlægningsområde. Derfor fortog Naturstyrelsen en genkortlægning af indvindingsoplandet til Vridsløselille i 2015, med udgivelse af en redegørelsesrapport i december 2015 /4/. Oplandet til Vridsløselille Vandværk fremgår af Figur 1-1.

  Drikkevandsinteresserne i Albertslund Kommune blev oprindeligt udpeget af det tidligere Københavns Amt i Regionplan 2001. Oprindeligt var der ikke udpeget Områder med Særlige Drikke-vandsinteresser (OSD) i Albertslund Kommune. I kortlægning af Smørum-Ballerup, blev afgrænsning revurderet efter nyeste viden, og dermed blev OSD justeret, så det dækker den nordlige del af Albertslund Kommune /2/, jf. Figur 1-1. I alt er der 3,2 km2 OSD i Albertslund Kommune.

  Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning udføres kun i OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse. Den del af Albertslund Kommune, der er dækket af Taastrup Nord kortlægning ligger uden for OSD. Idag er der kun et enkelt alment vandværk, Vridsløselille Vandværk, tilbage fra Taastrup Nord kortlægningsområde. Efter indvindingsoplandet til Vridsløselille er blevet genkortlagt i 2015, er det den nyeste kortlægning, der gælder med hensyn til indsatsplanlægning, og Taastrup Nord Kortlægning i Albertslund kan således betragtes som forældet.

  Udførte undersøgelser

  I forbindelse med den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning er der blevet udført en række undersøgelser i Albertslund Kommune.

  I Taastrup Nord Kortlægningsområde har Københavns Amt udført en fase 1 kortlægning af eksisterende data /5/ og en fase 2 kortlægning /6/, som omfatter opstilling af en geologisk model, en hydrologisk model samt en grundvandskemisk vurdering af kortlægningsområdet. I fase 2 kortlægning er der blevet vurderet sårbarhed med hensyn til forskellige forureningstrusler, inklusiv nikkel, nitrat, pesticider og punkt kilder (V1 og V2), og angivet forslag til indsatser /6/

  I Smørum-Ballerup Kortlægningsområde har Naturstyrelsen udført en Trin 1 kortlægning med en sammenstilling af eksisterende data i 2010 /7/. Derefter blev der udførte MEP og TEM undersøgelse i Vestskoven /8/ og en synkronpejlerunde samt potentialekort over det primære grundvandsmagasin /9/. Der blev også udført grundvandkemisk kortlægning /10/, opstillet en hydrostratigrafisk model /11/ og en integreret hydrologisk model /12/ for kortlægningsområdet. Endeligt er der udarbejdet en redegørelse for kortlægningsområdet, som sammendrager resultater fra de forskellige undersøgelser og afgrænser nitratsårbarhed, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) samt indsatsområder (IO) /2/.

  For Herlev-Glostrup Kortlægningsområde har Naturstyrelsen udført en Trin 1 kortlægning med sammenstilling af eksisterende data og opstillet en hydrostratigrafiske model /13/ samt opstillet en hydrologisk model /14/. Endeligt er der udarbejdet en redegørelse for kortlægningsområdet, der afgrænser nitratsårbarhed, NFI og IO indenfor indvindingsoplande udenfor OSD /3/.

  I indvindingsoplandet til Vridsløselille Vandværk, var der foretaget en opdatering af grundvandskortlægning, hvor der blev udført en Trin 1 kortlægning /15/ og en opdatering af grundvandskemi i oplandet /16/. Her blev der genberegnet indvindingsopland til vandværket, hvor der blev genudpeget nitratsårbarhed, NFI og IO i indvindingsoplandet.

  Figur 1-1 Oversigt over kortlægningsområder