Gå til hovedindhold

Vridsløselille Vandværk

Vridsløselille Vandværk er et af HOFOR’s lokale vandværker beliggende på Nyvej.

Indhold

    Vridsløselille Vandværk er et af HOFOR’s lokale vandværker beliggende på Nyvej. Indvindingen til vandværket foregår fra fire indvindingsboringer beliggende i umiddelbar nærhed til vandværket. To af boringerne er relativt korte, af ældre dato og med en lille forerørsdiameter, hvilket vanskeliggør renovering af boringerne. Indvindingsboringerne har et forhøjet indhold af nikkel, og der er gennem de sidste 20 år påvist klorerede opløsningsmidler. I indvindingsboring B1 (DGU-nr. 207.2997) er der endvidere påvist en betydelig forurening med pesticidet dichlorprop.

    For at sikre den fremtidige indvinding til Vridsløselille Vandværk blev der i juli 2010 etableret en erstatningsboring for indvindingsboring B2. Den nye boring B4 (DGU-nr. 207.4205) er 60 m dyb og er udført med cementforsegling langs hele forerøret for at beskytte indvindingen mod forureningskilder fra overfladen og indstrømning af nikkelholdigt vand. Boringen er filtersat i den dybere del af kalkmagasinet, hvilket medfører en bedre vandkvalitet, idet indholdet af nikkel og miljøfremmede stoffer er væsentligt lavere end i de gamle indvindingsboringer.

    På baggrund af de gode resultater fra den nye boring, blev der i 2011 etableret yderligere en boring B5 på idrætspladsen til Vridsløselille Skole. Boringen er 80 m dyb og er som boring B4 udført med cementforsegling langs hele forerøret. Vandkvaliteten er generelt god med meget lave indhold af klorerede opløsningsmidler, ingen fund af pesticider og et lavt nikkelindhold.

    Vandbehandlingen på Vridløselille Vandværk omfatter iltning via en iltningstrappe og filtrering i lukkede trykfiltre, hvor okker (jern) og mangan fjernes. Fra rentvandsbeholderen ledes vandet ud i ledningsnettet via rentvandspumper.