Indsatser


Indsatser - Albertslund Kommune

De valgte indsatser i Albertslund Kommune er af generel karakter og sigter bredt mod grundvandsbeskyttelse i hele kommunen:

  • Indsatser overfor den eksisterende forurening
  • Forebyggelse af forurening ved tilsyn og kampagner
  • Udlægning af boringsnære beskyttelsesområder
  • Sikring af grundvandshensyn ved nedsivning af regnvand
  • Opsporing og sløjfning af ubenyttede boringer og brønde samt anlæg i dårlig stand.
  • Indsatser overfor pesticider
  • Indsatser for at mindske belastningen af klorid fra vejsaltning samt minimering af belastning forbundet med vedligehold af grønne arealer.

Oversigten er med angivelse af hvem der er ansvarlig for at gennemføre indsatsen, eventuelle andre aktører (ex. Vandselskabet HOFOR, Region Hovedstaden), relation til andre af kommunens planer, forventet tidspunkt for gennemførsel af indsatsen samt evt. overvågning. Forventninger til opnåede resultater er angivet som acceptkriterie og dokumentation.

Indsatserne beskriver de tiltag som kommunen og andre parter vil sætte i gang, herunder retningslinjer for hvordan kommunen vil administrere grundvandsbeskyttelse i forhold til BNBO og nedsivning.

Indsatsplanen er gældende for 2017 – 2024

Handlingsplaner er planlagt for de første 4 år, for perioden 2017- 2020. I 2020 udarbejdes handlingsplaner for perioden 2021- 2024, med udgangspunkt i bl.a. de opnåede resultater for perioden 2017-2020.

Grundvandsrådet følger årligt op på handleplanerne og de opnåede resultater.

 

Eksisterende forureninger fra punktkilder udgør en større eller mindre trussel for grundvandet afhængig af forureningernes art, omfang og alder. Forureningerne stammer fra tidligere tiders industri og erhverv. I Albertslund Kommune udgør disse forureninger den væsentligste trussel for grundvandsressourcen. En lang række af de mest grundvandstruende forureninger er gennem de seneste årtier blevet kortlagt af Region Hovedstaden, som er ansvarlig myndighed for kortlægnings- og oprydningsindsatsen, og tidligere af Københavns Amt. En række af forureningerne er blevet fjernet, eller afhjulpet med afværgeløsninger fx med det formål at forhindre en yderligere spredning eller foretage en in situ oprensning. Mange af de eksisterende forureninger kan dog stadig udgøre en trussel for grundvandet, hvis kortlægningen eller de valgte oprensninger eller afværgeløsninger ikke har været eller ikke er tilstrækkelige. Albertslund Kommune samarbejder med Region Hovedstaden, nabokommuner og vandforsyninger om en prioriteret indsats over for eksisterende forureninger, herunder vurdering af behov for yderligere undersøgelser, afværge eller monitering. Albertslund Kommune vil gerne i dialog med ejere af forurenede ejendomme og derigennem forsøge at bidrage til en prioriteret indsats.

 

Indsats Relation til anden plan Ansvarlig Øvrige aktører Periode for gennemførsel Accept-kriterie/dokumentation
Forureningsundersøgelser- status og vurdering af trusler fra kendte forureninger. Fælles prioritering af indsatser Tilsynsplan, Region Hovedstaden: Oversigt over den forventede offentlige indsats M&V-Teamet Region HovedstadenGlostrup Kommune, erhvervsejendomme 2017 - 2020 Dokumentation: En prioriteret plan for kommuneindsatser foreligger.Min. to kortlagte grunde per år er kontaktet og præsenteret for en realistisk indsats.
Albertslund kommune arbejder aktivt for at få potentielle forurenere til at undersøge og oprense forureninger frivilligt eller via påbud

Håndtering og oplag af kemikalier og brændstof kan udgøre en trussel over for grundvandet i forbindelse med spild og lækage fra utætte beholdere. Utætte kloakker, brønde og olieudskillere kan ligeledes give mulighed for nedsivning af kemikalier til grundvandet.

Virksomheder kan gøre meget for at forebygge forurening. Spild skal opsamles korrekt, så der ikke opstår risiko for nedsivning til grundvandet. Tank- og beholderanlæg skal opfylde kravene til sikkerhed og trykprøvning m.m

Albertslund Kommune vil gennemføre kampagner for at skabe øget bevågenhed om, hvordan det er muligt at beskytte grundvandet mod forurening. Erhvervsgrundejere skal anbefales dels at efterse brønde og belægninger på ejendommen, dels at få tv-inspiceret kloakledningerne på privat grund for at sikre at de er tætte. Eventuelle lækager skal udbedres.

 

Indsats Relation til anden plan Ansvarlig Øvrige aktører Periode for gennem-førsel Accept-kriterie/ dokumentation
Planlægning og gennemførelse af,kampagner med skærpet fokus på grundvandsbeskyttelse Tilsynsplan, spildevands-plan M&V-Teamet Nabokommuner, Smoka, Vestforbrændingen 2017-2020 Min. to kampagner om grundvandsbeskyttelse er gennemført. Kampagneplan og –materialer foreligger. Artikel med opnået effekt foreligger.
Vedligeholdelse af kloakker, TV-inspektion,- kortlægning og renovering af utætte kloakker på virksomhedsejendomme. Spildevands-plan HOFOR, virksomheder 2017-2020 Kloakker på private erhvervsgrunde er blevet inspiceret.Dokumentation: Liste over de inspicerede og tætnede kloakker foreligger.

Omkring alle indvindingsboringer til almene vandværker er der en lovpligtig 25 meters beskyttelseszone, hvor der ikke må anvendes pesticider eller dyrkes og gødes til erhvervsmæssige eller offentlige formål. Derudover har kommunen mulighed for at udlægge boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for at sikre en ekstra grundvandsbeskyttelse omkring indvindingsboringer. Udbredelsen og formen på et BNBO er ikke givet på forhånd, men afhænger blandt andet af grundvandets strømning og gradient samt indvindingens størrelse.

Albertslund Kommune har afgrænset BNBO for Herstedøster Vandværk og Vridsløselille Vandværk

Potentielle forureningskilder i et BNBO kan være forurening ved spild, forurening fra potentielt forurenende virksomheder, som ikke er kortlagte eller undersøgt, samt forurening fra midlertidige foranstaltninger fx ved anlægsarbejder. Indsatser i forhold til potentielle forureninger kan koncentreres i særligt sårbare områder og BNBO, hvor fx spild af kemikalier kan have fatale konsekvenser for grundvandet. Det kan være forsøget på at afvikle særligt grundvandstruende aktiviteter og anlæg eller at mindske risikoen for grundvandsforurening

Efter § 24 i miljøbeskyttelsesloven kan kommunalbestyrelsen give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. Reglen erstatter den lovpligtige 25 meters dyrknings-, gødsknings- og pesticidfri zone efter § 21b i miljøbeskyttelsesloven.

Albertslund Kommune vil gøre en særlig indsats for at beskytte mod forurening i de udpegede boringsnære beskyttelsesområder.

 

Indsats Relation til anden plan Ansvarlig Øvrige aktører Periode for gennem-førsel Accept-kriterie/ dokumentation
Risikovurdering af forureningstrusler inden for BNBO, samt præcisering af,aftaler og restriktioner Vandfor-syningsplan M&V-Teamet Vandværker, HOFOR grundejere 2017 1),De udpegede BNBO områder er risikovurderet – notat foreligger
2),Der er indgået aftaler, restriktioner er formuleret og kommunikeret – skrivelser foreligger
3),Tilsyn og evt. håndhævelser er gennemført – skrivelser foreligger
Information til ejer og bruger af arealer inden for BNBO 2017-2018

I forbindelse med tilpasning til fremtidens klima er der stor fokus på lokal afledning af regnvand (LAR), som i mange tilfælde omfatter nedsivning af regnvandet.

Der er stor forskel på, hvor rent det nedsivende regnvand er afhængig af, hvor det falder. Regnvand fra veje og p-pladser kan således indeholde store mængder oliestoffer og klorid, som kan udgøre en risiko for grundvandet, hvis det nedsives. Tilsvarende kan lokal nedsivning af regnvand føre til utilsigtet spredning af eksisterende forureninger, idet udvaskningen gennem en given forureningsfane øges. Samtidig kan der ved nedsivning af regnvand ske en øget udvaskning af miljøfremmede stoffer fra terræn samt fra de øvre jordlag. Begge forhold vil udgøre en risiko for påvirkning af grundvandet, og i sårbare områder en risiko for påvirkning af vandindvindingen.

Ligesom i resten af landet er der i Albertslund Kommune inden for de seneste år etableret kunstgræsbaner. Nyere studier indikerer, at der kan være miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvandet med en mulig miljømæssig risiko ved evt. overløb af drænvand. Også etablering og drift af grundvandsbaserede køle- og varmeanlæg kan udgøre en risiko for grundvandet. Der kan ske forurening ved etablering af boringer, og der er risiko for forurening af grundvandet med frostvæske ved brud på slanger i jordvarmeanlæg. Endvidere kan grundvandsbaserede køle- og varmeanlæg (ATES-anlæg) påvirke indvindingsoplande og forureningsfaner. Grundvandssænkninger i forbindelse med fx anlægsprojekter kan påvirke og mobilisere eksisterende forureningsfaner, mens der er en risiko for, at reinfiltration kan tilføre miljøfremmede stoffer til grundvandet.

Albertslund Kommune vil imødekomme disse risici ved at undersøge problemstillingen nærmere og tage de mulige forholdsregler til at forebygge forurening af jord, grundvand og overfladevand. Albertslund Kommune vil gøre en indsats for at få udpeget dels de områder, hvor nedsivning og oppumpning kan tillades uden risiko for grundvandsressourcen, dels de områder, hvor nedsivning og oppumpning ikke kan tillades.

 

Indsats Relation til anden plan Ansvarlig Øvrige aktører Periode for gennemførsel Accept-kriterie/ dokumentation
Albertslund Kommune undersøger mulige konsekvenser af øget nedsivning Spildevands-plan M&V-Teamet HOFOR 2017-2020 1. Områder, hvor nedsivning ikke må finde sted, er udpeget og angivet på GIS-kort.
2. Områder, der er særlig velegnede er udpeget på Gis- kort
Albertslund Kommune undersøger mulige konsekvenser af øget grundvands-oppumpning,mhp grundvandssænkning, termisk udnyttelse eller andet   HOFOR 1. Områder, hvor oppumpning ikke må finde sted, er udpeget og angivet på GIS-kort.
2. Områder, der er særlig velegnede er udpeget på Gis- kort
Præcisering af retningslinjer for etablering, drift og vedligeholdelse af kunstgræsbaner Spildevands-plan Biofos –arbejdsgruppe, samarbejde mellem kommuner. Kunstgræsplæner etableres og vedligeholdes fremadrettet med størst mulig beskyttelse af grundvandet. Dokumentation: Regelsæt for vedligeholdelse er udarbejdet. grundvandsbeskyttelse indgår i plejeplan for kunstgræsplænerne.Monitering af drænvand er gennemført. Måleresultater foreligger.

Boringer og brønde, der er udført til drikkevandsformål, forureningsundersøgelser eller andet kan give direkte adgang til grundvandet. Der kan derfor være risiko for forurening, hvis boringer og brønde ikke er udført eller vedligeholdt korrekt eller ikke sløjfes forsvarligt efter endt brug. Der er særlig risiko for forurening af grundvandet i nærheden af boringer, der benyttes til vandindvinding, da nedsivningen ofte foregår hurtigere i de boringsnære områder. Der kan desuden forekomme indvindingsbetingede grundvandsforureninger som fx indtrængende saltvand eller stigende nikkelindhold i grundvandet som følge af sænkning af grundvandsspejlet. Miljøboringer udført i forbindelse med forureningsundersøgelser ligger ofte i eller i nærheden af forureninger og udgør dermed en særlig risiko for grundvandet, hvis de ikke etableres og sløjfes korrekt.

I Albertslund Kommune er der i dag omkring 400 boringer af forskellig slags, hvoraf en del er ubenyttede. Tilstanden på mange af boringerne kendes ikke. Der kan også være boringer, som er blevet sløjfet, men hvor sløjfningen ikke er indberettet korrekt. Albertslund Kommune vil derfor gøre en indsats for at lokalisere boringer og brønde og vurdere deres stand, om de tjener et formål eller bør sløjfes. I denne forbindelse vurderes det, om der er boringer, der er egnede til at indgå i et moniteringsprogram. Albertslund Kommune vil endvidere indføre procedurer til sikring af, at boringer fremadrettet bliver sløjfet forskriftsmæssigt efter brug.

 

Indsats

Relation til anden plan Ansvarlig Øvrige aktører Periode for gennemførsel Accept-kriterie/ dokumentation

Kortlægning og sløjfning af ubenyttede boringer indenfor:

  • Drikkevandskontrol
  • Forureningsundersøgelser
  • Overvågning generelt - geotekniske boringer

”Oprydning ”i registreringer i,jupiter

Vandforsyningsplan M&V-Teamet Region Hovedstaden HOFOR, Geus 2017-2020 Ubenyttede boringer er sløjfet.
Indføre procedurer for fremadrettet registrering og sløjfning af Boringer i AK   Region Hovedstaden, HOFOR, Geus 2017 Ny revideret procedure er afstemt med de eksterne aktører. Procedurens efterlevelse gør at der ikke opstår nye ubenyttede boringer.

Pesticider har gennem en årrække været skyld i, at mange vandindvindingsboringer i Danmark er lukket. Når der findes pesticider i grundvandet eller i drikkevandsboringer, er det ofte levn fra tidligere tiders brug. Det betyder med andre ord, at der er tale om pesticider, der i dag enten er forbudte eller underlagt et restriktivt brug. Men selvom de pesticider, der sælges i dag ikke vurderes at være lige så skadelige for miljøet, som de stoffer, der blev anvendt for 20-30 år siden er pesticider stadig en hyppig årsag til forurening af grundvandet.

Anvendelse af pesticider kan udgøre en risiko for grundvandet ved nedsivning. Der kan ske en fladeforurening ved brug på større arealer koblet med en forkert håndtering eller en punktkildeforurening, hvis der sker koncentreret spild. Pesticider skal igennem en omfattende godkendelsesprocedure, men der er stadig potentielt farlige stoffer som phenoxysyrer i nogle af de midler, der anvendes i dag og som i større grad findes i grundvandet i byområder.

Albertslund Kommune har gennem en lang årrække ikke anvendt pesticider i forbindelse med vedligeholdelsen af offentlige arealer og vil fortsætte med denne praksis. Albertslund Kommune vil via kampagner opfordre borgere og virksomheder i kommunen til at udvise forsigtighed og omhu ved opbevaring, brug og omgang med potentielt miljøskadelige stoffer og væsker. Alle skal opfordres til at undlade at bruge pesticider til ukrudtsbekæmpelse i haver, indkørsler og andre udenomsarealer og alternative midler skal præsenteres og formidles.

 

Indsats Relation til anden plan Ansvarlig Øvrige aktører Periode for gennemførsel Accept-kriterie/ dokumentation
Planlægning og gennemførelse af,kampagner rettet mod forbrug og anvendelse af pesticider blandt Boligselskaber, husejere, og virksomheder. Vandfor-syningsplan M&V-Teamet Materialegård; Bo-Vest, Agenda Center og DN Ejendoms-administratorer, sælgere af ukrudtsbekæmpelse, HOFOR 2017-2020 Kampagne gennemføres i samarbejde med Bo Vest : Brugen af pesticider er reduceret

Kampagne er gennemført overfor husejere. Mål: brugen af pesticider er reduceret.

Stikprøve-undersøgelser foretages blandt borgere og virksomheder; data følges i kommunens grønne regnskab.
Vurdering af risiko for forurening af drikkevandsindvindingen fra brug af pesticider på arealer inden for BNBO Koordineret med indsats-område nr. 3 2017 Evt. forbud mod brug af pesticider i BNBO er håndhævet. Notat med risikovurdering foreligger
Undersøgelse og formidling af alternativ ukrudtsbekæmpelse   2018 Alternativ ukrudtsbekæmpelse er beskrevet på kommunens hjemmeside , i folder mm. Materiale og information er uddelt til borgere på bl.a. grøn dag.

Anvendelse af vejsalt til glatførebekæmpelse udgør en trussel over for grundvandet. Der kan ske nedsivning af kloridholdigt vand fx via utætte kloakker eller ved direkte nedsivning fra åbne arealer. Dette kan føre til en forhøjet koncentration af klorid i grundvandet, som i sårbare områder kan udgøre en direkte trussel for vandindvindingen.

Albertslund Kommune vil gøre en indsats for at undersøge problemets omfang og mulighederne for at begrænse belastningen med klorid fra vejsaltning i grundvandet. Mulighederne for at benytte mere miljøvenlige metoder skal afprøves og retningslinjer for håndtering og regulering af vejvand skal præciseres.

 

Indsats Relation til anden plan Ansvarlig Øvrige aktører Periode for gennemførsel Accept-kriterie/ dokumentation
Undersøgelse af forbrug og forureningsrisiko ved saltning og gødskning. Spildevands-plan M&V-Teamet Naturstyrelsen, Materialegården, SMART-city 2019 Notat om forbrug, risici og alternative muligheder foreligger.

Pilotprojekt er gennemført i SMART-city-regi.

Retningslinjer for håndtering af vejvand foreligger
Udvikling af nye miljøvenlige metoder til glatførebekæmpelse og gødskning 2020
Forsøg med reduktion i brugen af salt på veje, gangarealer, pladser og kunstgræsbaner. Forsøg med reduktion i brugen af gødskning 2020