Gå til hovedindhold

Miljøfremmede stoffer

Generelt er der en del fund af miljøfremmede stoffer i kalken, hvilket skyldes, at det er et byområde med mange punktforureninger, samtidig med, at området er meget sårbart over for ovenfra kommende forureningskilder på grund af det ringe lerdække.

Indhold

    Generelt er der en del fund af miljøfremmede stoffer i kalken, hvilket skyldes, at det er et byområde med mange punktforureninger, samtidig med, at området er meget sårbart over for ovenfra kommende forureningskilder på grund af det ringe lerdække.

    Der er fundet sprøjtemidler i form af pesticider og nedbrydningsprodukter i kommunen, især i indvindingsoplandet til Vridsløselille Vandværk, hvor der er påvist pesticider i samtlige boringer i indvindingsoplandet /16/.

    Den mest udbredte stofgruppe, der findes inden for kortlægningsområdet, er klorerede opløsningsmidler i form af PCE og TCE samt deres nedbrydningsprodukter, særligt vinylklorid, der udgør et væsentligt problem i forhold til vandindvindingen. Herudover er der påvist en række andre stoffer i kortlægningsområdet bl.a. BTEX, kulbrinter, MTBE mm, men de udgør ikke samme store problem for vandindvindingen i området.