Gå til hovedindhold

Forebyggelse af forurening ved tilsyn og kampagner

Håndtering og oplag af kemikalier og brændstof kan udgøre en trussel over for grundvandet i forbindelse med spild og lækage fra utætte beholdere. Utætte kloakker, brønde og olieudskillere kan ligeledes give mulighed for nedsivning af kemikalier til grundvandet.

Indhold

  Håndtering og oplag af kemikalier og brændstof kan udgøre en trussel over for grundvandet i forbindelse med spild og lækage fra utætte beholdere. Utætte kloakker, brønde og olieudskillere kan ligeledes give mulighed for nedsivning af kemikalier til grundvandet.

  Virksomheder kan gøre meget for at forebygge forurening. Spild skal opsamles korrekt, så der ikke opstår risiko for nedsivning til grundvandet. Tank- og beholderanlæg skal opfylde kravene til sikkerhed og trykprøvning m.m

  Albertslund Kommune vil gennemføre kampagner for at skabe øget bevågenhed om, hvordan det er muligt at beskytte grundvandet mod forurening. Erhvervsgrundejere skal anbefales dels at efterse brønde og belægninger på ejendommen, dels at få tv-inspiceret kloakledningerne på privat grund for at sikre at de er tætte. Eventuelle lækager skal udbedres.

  Indsats Relation til anden plan Ansvarlig Øvrige aktører Periode for gennem-førsel Accept-kriterie/ dokumentation
  Planlægning og gennemførelse af,kampagner med skærpet fokus på grundvandsbeskyttelse Tilsynsplan, spildevands-plan M&V-Teamet Nabokommuner, Smoka, Vestforbrændingen 2017-2020 Min. to kampagner om grundvandsbeskyttelse er gennemført. Kampagneplan og –materialer foreligger. Artikel med opnået effekt foreligger.
  Vedligeholdelse af kloakker, TV-inspektion,- kortlægning og renovering af utætte kloakker på virksomhedsejendomme. Spildevands-plan HOFOR, virksomheder 2017-2020 Kloakker på private erhvervsgrunde er blevet inspiceret.Dokumentation: Liste over de inspicerede og tætnede kloakker foreligger.