Gå til hovedindhold

Indsatser - Nedsivning og oppumpning

I forbindelse med tilpasning til fremtidens klima er der stor fokus på lokal afledning af regnvand (LAR), som i mange tilfælde omfatter nedsivning af regnvandet.

Indhold

  I forbindelse med tilpasning til fremtidens klima er der stor fokus på lokal afledning af regnvand (LAR), som i mange tilfælde omfatter nedsivning af regnvandet.

  Der er stor forskel på, hvor rent det nedsivende regnvand er afhængig af, hvor det falder. Regnvand fra veje og p-pladser kan således indeholde store mængder oliestoffer og klorid, som kan udgøre en risiko for grundvandet, hvis det nedsives. Tilsvarende kan lokal nedsivning af regnvand føre til utilsigtet spredning af eksisterende forureninger, idet udvaskningen gennem en given forureningsfane øges. Samtidig kan der ved nedsivning af regnvand ske en øget udvaskning af miljøfremmede stoffer fra terræn samt fra de øvre jordlag. Begge forhold vil udgøre en risiko for påvirkning af grundvandet, og i sårbare områder en risiko for påvirkning af vandindvindingen.

  Ligesom i resten af landet er der i Albertslund Kommune inden for de seneste år etableret kunstgræsbaner. Nyere studier indikerer, at der kan være miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvandet med en mulig miljømæssig risiko ved evt. overløb af drænvand. Også etablering og drift af grundvandsbaserede køle- og varmeanlæg kan udgøre en risiko for grundvandet. Der kan ske forurening ved etablering af boringer, og der er risiko for forurening af grundvandet med frostvæske ved brud på slanger i jordvarmeanlæg. Endvidere kan grundvandsbaserede køle- og varmeanlæg (ATES-anlæg) påvirke indvindingsoplande og forureningsfaner. Grundvandssænkninger i forbindelse med fx anlægsprojekter kan påvirke og mobilisere eksisterende forureningsfaner, mens der er en risiko for, at reinfiltration kan tilføre miljøfremmede stoffer til grundvandet.

  Albertslund Kommune vil imødekomme disse risici ved at undersøge problemstillingen nærmere og tage de mulige forholdsregler til at forebygge forurening af jord, grundvand og overfladevand. Albertslund Kommune vil gøre en indsats for at få udpeget dels de områder, hvor nedsivning og oppumpning kan tillades uden risiko for grundvandsressourcen, dels de områder, hvor nedsivning og oppumpning ikke kan tillades.

  Indsats Relation til anden plan Ansvarlig Øvrige aktører Periode for gennemførsel Accept-kriterie/ dokumentation
  Albertslund Kommune undersøger mulige konsekvenser af øget nedsivning Spildevands-plan M&V-Teamet HOFOR 2017-2020 1. Områder, hvor nedsivning ikke må finde sted, er udpeget og angivet på GIS-kort.
  2. Områder, der er særlig velegnede er udpeget på Gis- kort
  Albertslund Kommune undersøger mulige konsekvenser af øget grundvands-oppumpning,mhp grundvandssænkning, termisk udnyttelse eller andet   HOFOR 1. Områder, hvor oppumpning ikke må finde sted, er udpeget og angivet på GIS-kort.
  2. Områder, der er særlig velegnede er udpeget på Gis- kort
  Præcisering af retningslinjer for etablering, drift og vedligeholdelse af kunstgræsbaner Spildevands-plan Biofos –arbejdsgruppe, samarbejde mellem kommuner. Kunstgræsplæner etableres og vedligeholdes fremadrettet med størst mulig beskyttelse af grundvandet. Dokumentation: Regelsæt for vedligeholdelse er udarbejdet. grundvandsbeskyttelse indgår i plejeplan for kunstgræsplænerne.Monitering af drænvand er gennemført. Måleresultater foreligger.