Gå til hovedindhold

Lovgivning

Relevante lovgivning

Indhold

    Vandforsyningslovens § 11 sætter rammerne for den statslige grundvandskortlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. I henhold til lovens § 11a udpeger miljøministeren i drikkevandsressourcebekendtgørelsen områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder (FI) med angivelse af, hvad områderne er følsomme over for samt indsatsområder, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne mod forureningskilder, f.eks. nitrat.

    For de udpegede indsatsområder skal kommunerne udarbejde en indsatsplan, jf. vandforsyningslovens § 13. Der kan endvidere udarbejdes indsatsplaner i medfør af § 13a i vandforsyningsloven for områder, hvor kommunen finder det nødvendigt, hvis det vurderes, at udpegningen af OSD, FI mv. er utilstrækkelig til at sikre kommunens vandforsyningsinteresser.

    For at sikre en beskyttelse af grundvandet i hele kommunen har Albertslund Kommune valgt at udarbejde indsatsplanen efter vandforsyningslovens §13 a.

    De formelle og indholdsmæssige krav til indsatsplaner er fastsat i Bekendtgørelse om indsatsplaner.