Gå til hovedindhold

Relation til anden planlægning

En indsatsplan til grundvandsbeskyttelse er en sektorplan, på linje med en vandforsyningsplan, spildevandsplan og klimatilpasningsplan og indgår nederst i det samlede planhierarki.

Indhold

  En indsatsplan til grundvandsbeskyttelse er en sektorplan, på linje med en vandforsyningsplan, spildevandsplan og klimatilpasningsplan og indgår nederst i det samlede planhierarki. Dette betyder, at indsatsplanen skal indordne sig under andre kommunale, regionale samt statslige planer og samtidig ikke være i modstrid med relaterede retningslinjer og tiltag i de øvrige sektorplaner.

  Staten udstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen i Danmark, mens det er kommunernes opgave at omsætte de overordnede statslige retningslinjer til konkret fysisk planlægning gennem kommuneplaner, lokalplaner og sektorplaner.

  Planer regulerer bindende udviklingen inden for et forvaltningsområde og/eller et geografisk område. Planerne sætter rammerne for de konkrete afgørelser, som myndigheden skal træffe inden for det givne område.

  Et vigtigt element her er regulering af virksomheder gennem miljøgodkendelser, hvor der kan stilles krav om fx håndtering af miljøfremmede stoffer. Denne regulering samt de tilhørende tilsyn på virksomheder kan specielt i byområder være et væsentligt supplement til de grundvandsbeskyttende foranstaltninger, som en indsatsplan udstikker. Desuden findes der en lang række godkendelsesordninger for miljøfremmede stoffer, herunder pesticider, som i dag bidrager til grundvandsbeskyttelsen.

  Herudover er specielt tilladelser til vandindvinding et vigtigt element i udmøntningen af visse indsatser i en indsatsplan, idet der i en indvindingstilladelse kan stilles en række bindende vilkår om bl.a. bæredygtig indvinding, frekvensstyring af pumper samt overvågning, som kan knytte sig til indsatser i en indsatsplan, hvor der i indsatsplanen ikke er de samme muligheder for at stille specifikke krav og vilkår.

  Albertslund Kommune vil gennem planlægningen løbende sikre, at der er overensstemmelse mellem mål og retningslinjer inden for de forskellige sektorplaner og regulering af øvrige områder, der kan have konsekvenser for grundvandsbeskyttelsen i kommunen.