Gå til hovedindhold

Indsatser - Pesticider

Pesticider har gennem en årrække været skyld i, at mange vandindvindingsboringer i Danmark er lukket.

Indhold

  Pesticider har gennem en årrække været skyld i, at mange vandindvindingsboringer i Danmark er lukket. Når der findes pesticider i grundvandet eller i drikkevandsboringer, er det ofte levn fra tidligere tiders brug. Det betyder med andre ord, at der er tale om pesticider, der i dag enten er forbudte eller underlagt et restriktivt brug. Men selvom de pesticider, der sælges i dag ikke vurderes at være lige så skadelige for miljøet, som de stoffer, der blev anvendt for 20-30 år siden er pesticider stadig en hyppig årsag til forurening af grundvandet.

  Anvendelse af pesticider kan udgøre en risiko for grundvandet ved nedsivning. Der kan ske en fladeforurening ved brug på større arealer koblet med en forkert håndtering eller en punktkildeforurening, hvis der sker koncentreret spild. Pesticider skal igennem en omfattende godkendelsesprocedure, men der er stadig potentielt farlige stoffer som phenoxysyrer i nogle af de midler, der anvendes i dag og som i større grad findes i grundvandet i byområder.

  Albertslund Kommune har gennem en lang årrække ikke anvendt pesticider i forbindelse med vedligeholdelsen af offentlige arealer og vil fortsætte med denne praksis. Albertslund Kommune vil via kampagner opfordre borgere og virksomheder i kommunen til at udvise forsigtighed og omhu ved opbevaring, brug og omgang med potentielt miljøskadelige stoffer og væsker. Alle skal opfordres til at undlade at bruge pesticider til ukrudtsbekæmpelse i haver, indkørsler og andre udenomsarealer og alternative midler skal præsenteres og formidles.

  Indsats Relation til anden plan Ansvarlig Øvrige aktører Periode for gennemførsel Accept-kriterie/ dokumentation
  Planlægning og gennemførelse af,kampagner rettet mod forbrug og anvendelse af pesticider blandt Boligselskaber, husejere, og virksomheder. Vandfor-syningsplan M&V-Teamet Materialegård; Bo-Vest, Agenda Center og DN Ejendoms-administratorer, sælgere af ukrudtsbekæmpelse, HOFOR 2017-2020 Kampagne gennemføres i samarbejde med Bo Vest : Brugen af pesticider er reduceret

  Kampagne er gennemført overfor husejere. Mål: brugen af pesticider er reduceret.

  Stikprøve-undersøgelser foretages blandt borgere og virksomheder; data følges i kommunens grønne regnskab.
  Vurdering af risiko for forurening af drikkevandsindvindingen fra brug af pesticider på arealer inden for BNBO Koordineret med indsats-område nr. 3 2017 Evt. forbud mod brug af pesticider i BNBO er håndhævet. Notat med risikovurdering foreligger
  Undersøgelse og formidling af alternativ ukrudtsbekæmpelse   2018 Alternativ ukrudtsbekæmpelse er beskrevet på kommunens hjemmeside , i folder mm. Materiale og information er uddelt til borgere på bl.a. grøn dag.