Gå til hovedindhold

Indsatser - Ubenyttede boringer og brønde

Boringer og brønde, der er udført til drikkevandsformål, forureningsundersøgelser eller andet kan give direkte adgang til grundvandet.

Indhold

  Boringer og brønde, der er udført til drikkevandsformål, forureningsundersøgelser eller andet kan give direkte adgang til grundvandet. Der kan derfor være risiko for forurening, hvis boringer og brønde ikke er udført eller vedligeholdt korrekt eller ikke sløjfes forsvarligt efter endt brug. Der er særlig risiko for forurening af grundvandet i nærheden af boringer, der benyttes til vandindvinding, da nedsivningen ofte foregår hurtigere i de boringsnære områder. Der kan desuden forekomme indvindingsbetingede grundvandsforureninger som fx indtrængende saltvand eller stigende nikkelindhold i grundvandet som følge af sænkning af grundvandsspejlet. Miljøboringer udført i forbindelse med forureningsundersøgelser ligger ofte i eller i nærheden af forureninger og udgør dermed en særlig risiko for grundvandet, hvis de ikke etableres og sløjfes korrekt.

  I Albertslund Kommune er der i dag omkring 400 boringer af forskellig slags, hvoraf en del er ubenyttede. Tilstanden på mange af boringerne kendes ikke. Der kan også være boringer, som er blevet sløjfet, men hvor sløjfningen ikke er indberettet korrekt. Albertslund Kommune vil derfor gøre en indsats for at lokalisere boringer og brønde og vurdere deres stand, om de tjener et formål eller bør sløjfes. I denne forbindelse vurderes det, om der er boringer, der er egnede til at indgå i et moniteringsprogram. Albertslund Kommune vil endvidere indføre procedurer til sikring af, at boringer fremadrettet bliver sløjfet forskriftsmæssigt efter brug.

  Indsats

  Relation til anden plan Ansvarlig Øvrige aktører Periode for gennemførsel Accept-kriterie/ dokumentation

  Kortlægning og sløjfning af ubenyttede boringer indenfor:

  • Drikkevandskontrol
  • Forureningsundersøgelser
  • Overvågning generelt - geotekniske boringer

  ”Oprydning ”i registreringer i,jupiter

  Vandforsyningsplan M&V-Teamet Region Hovedstaden HOFOR, Geus 2017-2020 Ubenyttede boringer er sløjfet.
  Indføre procedurer for fremadrettet registrering og sløjfning af Boringer i AK   Region Hovedstaden, HOFOR, Geus 2017 Ny revideret procedure er afstemt med de eksterne aktører. Procedurens efterlevelse gør at der ikke opstår nye ubenyttede boringer.