Gå til hovedindhold

Indsatser i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Omkring alle indvindingsboringer til almene vandværker er der en lovpligtig 25 meters beskyttelseszone, hvor der ikke må anvendes pesticider eller dyrkes og gødes til erhvervsmæssige eller offentlige formål.

Indhold

  Omkring alle indvindingsboringer til almene vandværker er der en lovpligtig 25 meters beskyttelseszone, hvor der ikke må anvendes pesticider eller dyrkes og gødes til erhvervsmæssige eller offentlige formål. Derudover har kommunen mulighed for at udlægge boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for at sikre en ekstra grundvandsbeskyttelse omkring indvindingsboringer. Udbredelsen og formen på et BNBO er ikke givet på forhånd, men afhænger blandt andet af grundvandets strømning og gradient samt indvindingens størrelse.

  Albertslund Kommune har afgrænset BNBO for Herstedøster Vandværk og Vridsløselille Vandværk

  Potentielle forureningskilder i et BNBO kan være forurening ved spild, forurening fra potentielt forurenende virksomheder, som ikke er kortlagte eller undersøgt, samt forurening fra midlertidige foranstaltninger fx ved anlægsarbejder. Indsatser i forhold til potentielle forureninger kan koncentreres i særligt sårbare områder og BNBO, hvor fx spild af kemikalier kan have fatale konsekvenser for grundvandet. Det kan være forsøget på at afvikle særligt grundvandstruende aktiviteter og anlæg eller at mindske risikoen for grundvandsforurening

  Efter § 24 i miljøbeskyttelsesloven kan kommunalbestyrelsen give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. Reglen erstatter den lovpligtige 25 meters dyrknings-, gødsknings- og pesticidfri zone efter § 21b i miljøbeskyttelsesloven.

  Albertslund Kommune vil gøre en særlig indsats for at beskytte mod forurening i de udpegede boringsnære beskyttelsesområder.

  Indsats Relation til anden plan Ansvarlig Øvrige aktører Periode for gennem-førsel Accept-kriterie/ dokumentation
  Risikovurdering af forureningstrusler inden for BNBO, samt præcisering af,aftaler og restriktioner Vandfor-syningsplan M&V-Teamet Vandværker, HOFOR grundejere 2017 1),De udpegede BNBO områder er risikovurderet – notat foreligger
  2),Der er indgået aftaler, restriktioner er formuleret og kommunikeret – skrivelser foreligger
  3),Tilsyn og evt. håndhævelser er gennemført – skrivelser foreligger
  Information til ejer og bruger af arealer inden for BNBO 2017-2018