Gå til hovedindhold

Hydrogeologiske forhold

Læs mere om de hydrogeologiske forhold i Albertslund Kommune

Indhold

  Overfladevand

  De fleste vandløb i området er kraftigt reguleret og har tilstrømning af regnvand, hvilket betyder, at en stor del af vandføringen kommer som hurtig tilstrømning fra befæstede arealer, især i den sydlige og østlige del af kommunen, se Figur 3-3.

  Hydrologisk model

  På baggrund af den hydrostratigrafiske model er der i forbindelse med grundvandskortlægningen opstillet en hydrologisk model i modelværktøjet MIKE SHE for både Herlev-Glostrup og Smørum-Ballerup Kortlægningsområde. Modellerne er bl.a. anvendt til at bestemme indvindingsoplande, grundvandsdannende oplande, transporttider, gradientforhold samt strømnings- og potentialeforhold i det primære magasin. Begge modeller er dynamiske fuldt integrerede hydrologiske modeller. Dvs. de er i stand til at simulere hele det landbaserede hydrologiske kredsløb, fra nedbøren falder, fordamper og infiltrerer og bliver til grundvand. Modellerne simulerer strømningen gennem den umættede og den mættede grundvandszone, til vandet enten oppumpes, strømmer af til vandløb eller ud i havet. Modellerne kan således simulere interaktionen med vandløb, herunder Harrestrup Å.

  Der er i modelopsætningen anvendt daglige værdier for nedbør, potentiel fordampning og temperatur. De gennemsnitlige værdier i de to modeller:

  Nedbør: 755 mm/år

  Fordampning: 608 mm/år i Herlev-Glostrup og 514 mm/år i Smørum-Ballerup

  Temperatur: -11 til +26 grader C (middel på 8,6 grader C)

  Indvindingsmængder og boringsoplysninger brugt i Herlev-Glostrup model bygger på oplysninger fra Vestegn 2010 modellen /17/. For Smørum-Ballerup model er der blevet brugt oplysninger fra Jupiter og direkte fra vandforsyninger. I Vestegn 2010 modellen findes en forholdsvis detaljeret beskrivelse af indvindingsforholdene omkring Vestegnskommunerne og for Frederiksberg Vandforsyning /17/. Herlev-Glostrup modellen er opstillet og opdateret, så modellen indeholder indvindingsdata for perioden 1990-2009. Smørum-Ballerup modellen er opstillet og opdateret, så modellen indeholder indvindingsdata for perioden 1990-2012.

  Strømningsforhold

  Potentialet i kalken er beregnet med begge grundvandsmodeller. Potentialet beregnet fra Herlev-Glostrup modellen ses på Figur 3-4. I begge modeller ses et potentialebillede, hvor strømningen i Albertslund Kommune overordnet er rettet fra nord mod syd. Begge modeller viser et potentiale omkring 14-15 m i den nordlige del af kommunen, som falder til omkring 3 m langs St. Vejleå i den sydlige del af kommunen.

  Grundvandsudstrømning til vandløb og søer har sammen med de topografiske forhold betydning for strømningsmønsteret i grundvandsmagasinet. Potentialebilledet viser således en påvirkning fra vandløb bl.a. ved Store Vejle Å i den vestligste del af kommunen.

  Grundvandsdannelse og vandbalance

  Der er grundvandsdannelse i det meste af Albertslund Kommune, men den er ikke jævnt fordelt. Områder med opadrettet gradient og uden grundvandsdannelse ses specielt omkring vandløbene, som er typiske udstrømningsområder. Områder med stor grundvandsdannelse (større end 150 mm/år) er mere sporadisk fordelt, og findes primært omkring Vestskoven. Påvirkning fra indvindingsboringer, hvor en stor indvinding i de dybere lag er med til at øge den nedadrettede gradient kan også medvirke til en øget grundvandsdannelse.

  Figur 3-3 Vandløb og søer

  Figur 3-4 Beregnet potentiale i det primære magasin i kalken