Gå til hovedindhold

Indsatser

De valgte indsatser i Albertslund Kommune er af generel karakter og sigter bredt mod grundvandsbeskyttelse i hele kommunen

Indhold

  De valgte indsatser i Albertslund Kommune er af generel karakter og sigter bredt mod grundvandsbeskyttelse i hele kommunen:

  • Indsatser overfor den eksisterende forurening
  • Forebyggelse af forurening ved tilsyn og kampagner
  • Udlægning af boringsnære beskyttelsesområder
  • Sikring af grundvandshensyn ved nedsivning af regnvand
  • Opsporing og sløjfning af ubenyttede boringer og brønde samt anlæg i dårlig stand.
  • Indsatser overfor pesticider
  • Indsatser for at mindske belastningen af klorid fra vejsaltning samt minimering af belastning forbundet med vedligehold af grønne arealer.

  Oversigten er med angivelse af hvem der er ansvarlig for at gennemføre indsatsen, eventuelle andre aktører (ex. Vandselskabet HOFOR, Region Hovedstaden), relation til andre af kommunens planer, forventet tidspunkt for gennemførsel af indsatsen samt evt. overvågning. Forventninger til opnåede resultater er angivet som acceptkriterie og dokumentation.

  Indsatserne beskriver de tiltag som kommunen og andre parter vil sætte i gang, herunder retningslinjer for hvordan kommunen vil administrere grundvandsbeskyttelse i forhold til BNBO og nedsivning.

  Indsatsplanen er gældende for 2017 – 2024

  Handlingsplaner er planlagt for de første 4 år, for perioden 2017- 2020. I 2020 udarbejdes handlingsplaner for perioden 2021- 2024, med udgangspunkt i bl.a. de opnåede resultater for perioden 2017-2020.

  Grundvandsrådet følger årligt op på handleplanerne og de opnåede resultater.

  Eksisterende forurening

  Eksisterende forureninger fra punktkilder udgør en større eller mindre trussel for grundvandet afhængig af forureningernes art, omfang og alder.

  Forebyggelse af forurening ved tilsyn og kampagner

  Håndtering og oplag af kemikalier og brændstof kan udgøre en trussel over for grundvandet i forbindelse med spild og lækage fra utætte beholdere. Utætte kloakker, brønde og olieudskillere kan ligeledes give mulighed for nedsivning af kemikalier til grundvandet.

  Indsatser i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

  Omkring alle indvindingsboringer til almene vandværker er der en lovpligtig 25 meters beskyttelseszone, hvor der ikke må anvendes pesticider eller dyrkes og gødes til erhvervsmæssige eller offentlige formål.

  Indsatser - Nedsivning og oppumpning

  I forbindelse med tilpasning til fremtidens klima er der stor fokus på lokal afledning af regnvand (LAR), som i mange tilfælde omfatter nedsivning af regnvandet.

  Indsatser - Ubenyttede boringer og brønde

  Boringer og brønde, der er udført til drikkevandsformål, forureningsundersøgelser eller andet kan give direkte adgang til grundvandet.

  Indsatser - Pesticider

  Pesticider har gennem en årrække været skyld i, at mange vandindvindingsboringer i Danmark er lukket.

  Indsatser - Klorid fra vejsaltning /vedligehold af grønne arealer

  Anvendelse af vejsalt til glatførebekæmpelse udgør en trussel over for grundvandet. Der kan ske nedsivning af kloridholdigt vand fx via utætte kloakker eller ved direkte nedsivning fra åbne arealer.