Gå til hovedindhold

Indsatsområder

Inden for NFI afgrænses indsatsområder (IO), hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet.

Indhold

    Inden for NFI afgrænses indsatsområder (IO), hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet. Afgrænsningen sker på baggrund af en konkret vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af grundvandsressourcerne. Vurderet ud fra NFI afgrænsning og arealanvendelsen i området udgør IO de arealer, som er vist på Figur 6-4. En stor del af arealanvendelsen i NFI udgøres af bymæssig bebyggelse. Selvom den estimerede nitratudvaskning fra disse arealer er begrænset, er de afgrænset som indsatsområder (IO), da der sker en grundvandsdannelse i områderne og områderne dermed er sårbare over for andre typer forurening. Større sammenhængende områder med skov, mose, fredning og vådområde, hvor der som udgangspunkt er en naturlig beskyttelse af grundvandet, afgrænses ikke som IO. Hvis arealanvendelsen eller forureningstruslen på disse arealer senere ændres, kan der blive behov for at justere udpegningen. Det er primært større sammenhængende områder, hvor der er fredskov, der ikke er afgrænset som IO. Det drejer sig især om Vestskoven og omkring Risby Mark. Herudover er Hersted Høje heller ikke afgrænset som IO, da området i forvejen er udpeget som en beskyttet naturtype (overdrev).

    Figur 6-4 Indsatsområder