Gå til hovedindhold

Sårbarhed overfor nitrat

Vurderingen af det primære magasins sårbarhed overfor nitrat bygger på zoneringsvejledningens principper for fastlæggelse af nitratsårbarhed

Indhold

  Vurderingen af det primære magasins sårbarhed overfor nitrat bygger på zoneringsvejledningens principper for fastlæggelse af nitratsårbarhed, der bl.a. bygger på dæklagsegenskaberne (lertyk-kelser) og vandkvaliteten. I afgrænsningen af sårbare områder benyttes den reducerede lertykkelse, som er den samlede lertykkelse fratrukket den del af lerlagene, der ligger over redoxgrænsen.

  Redoxgrænsen er bestemt ved vurdering af farveskift i boringer. Redoxgrænsen ligger mellem 0 og 5 meter under terræn i hele kommunen. Den er lavest omkring vandløbene og i den vestlige del af indvindingsopland til Vridsløselille Vandværk, hvor redoxgrænsen ligger mindre end 2 meter under terrænet.

  På Figur 6-1 ses den akkumulerede reducerede lertykkelse over det primære grundvandsmagasin vist sammen med de beregnede vandtyper. Vandtyperne er vist for alle de geologiske lag, men langt de fleste bestemmelser er for det primære kalkmagasin. For indvindingsopland til Vridsløselille Vandværk og indvindingsoplande kortlagt i Herlev-Glostrup Kortlægningsområde, er tykkelsen af reduceret ler beregnet fra 2D lertykkelse over kalkmagasinet, udtaget fra den hydrostratigrafiske model, minus den oxiderede lertykkelse.

  For OSD området i Albertslund, som er en del af Smørum-Ballerup kortlægningen, er lertykkelse beregnet som en 3D lertykkelse. 3D lertykkelsen er beregnet i områder, hvor der sker grundvandsdannelse til kalken, og 3D strømningsvej for partiklerne kan følges fra overfladen til grundvandsmagasinet. Det akkumulerede reducerede ler er dermed beregnet ud fra, hvor meget reduceret ler partiklerne strømmer igennem på vej til grundvandsmagasinet. På Figur 6-1 ses 3D reduceret lertykkelse som kasser. Områder indenfor OSD, hvor der ikke sker grundvandsdannelse i modellen, er den akkumulerede reducerede lertykkelse beregnet som 2D på samme måde som i Herlev-Glostrup Kortlægningsområde.

  Som det fremgår af Figur 6-1, er det reducerede lerdæklag i kortlægningsområdet meget begrænset, og er under 15 m i alle oplande. I OSD området ses der et område omkring Risby Mark, hvor tykkelsen af reduceret ler er over 15 m. I resten af OSD området er tykkelsen af reduceret ler under 15 m.

  Det generelle tynde reducerede lerdæklag i Albertslund Kommune betyder, at næsten hele det primære magasin vurderes at have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat, se Figur 6-2. Kun i OSD området ved Risby Mark er der lille sårbarhed.

  Sårbarhedszoneringen tager hensyn til vandtypebestemmelserne ud fra følgende kriterier:

  Hvor lerlagstykkelsen er mellem 0 og 5 m og vandtypen er C, er der zoneret med stor nitratsårbarhed.

  Hvor lerlagstykkelsen er mellem 0 og 5 m og vandtypen er D, er der zoneret med nogen nitratsårbarhed.

  Hvor lerlagstykkelsen er mellem 5 og 15 m og vandtypen er A eller B, er der zoneret med stor nitratsårbarhed.

  Figur 6-1 Reduceret lertykkelse og vandtyper

  Figur 6-2 Sårbarhedszonering i forhold til nitrat