Gå til hovedindhold

Herstedøster Vandværk

Herstedøster Vandværk er opført i 1905 på Rovej.

Indhold

    Herstedøster Vandværk er opført i 1905 på Rovej. Vandværket leverer vand til ca. 125 forbrugere i Herstedøster Landsby gennem et 3 km ledningsnet. I 1992 blev der etableret en nødforsyning fra HOFOR for at sikre vandforsyningen i tilfælde af nedbrud på Herstedøster Vandværk.

    Indvindingen til vandværket foregår fra en 39 m dyb boring beliggende i en brønd i en bygning ved siden af vandværket. Der indvindes årligt omkring 13.000 m3 råvand. Råvandskvaliteten er generelt god med lave indhold af chlorid, sulfat, uorganiske sporstoffer mv. Der påvises generelt ikke miljøfremmede stoffer, men pesticidet Atrazin er påvist i indvindingsboringen og i en naboboring er der tidligere påvist Phtalater. Vandbehandlingen er fuldautomatisk og omfatter iltning via kompressor og efterfølgende dobbelt filtrering i lukkede sandfiltre. Ved iltningen fjernes urenheder, lugt og smag, herunder udfældes okker (jern) og mangan, som efterfølgende fjernes i sandfiltrene. Efter filtreringen pumpes vandet over i en rentvandstank, som har en kapacitet på 325.000 liter. For at undgå for stor opholdstid af vand i tanken anvendes den fulde kapacitet dog ikke. Fra rentvandsbeholderen ledes vandet ud i ledningsnettet via to rentvandspumper.