Vandværker


Vandværker - Albertslund Kommune

Se information om kommunens vandværker og BNBO

Vridsløselille Vandværk er et af HOFOR’s lokale vandværker beliggende på Nyvej. Indvindingen til vandværket foregår fra fire indvindingsboringer beliggende i umiddelbar nærhed til vandværket. To af boringerne er relativt korte, af ældre dato og med en lille forerørsdiameter, hvilket vanskeliggør renovering af boringerne. Indvindingsboringerne har et forhøjet indhold af nikkel, og der er gennem de sidste 20 år påvist klorerede opløsningsmidler. I indvindingsboring B1 (DGU-nr. 207.2997) er der endvidere påvist en betydelig forurening med pesticidet dichlorprop.

For at sikre den fremtidige indvinding til Vridsløselille Vandværk blev der i juli 2010 etableret en erstatningsboring for indvindingsboring B2. Den nye boring B4 (DGU-nr. 207.4205) er 60 m dyb og er udført med cementforsegling langs hele forerøret for at beskytte indvindingen mod forureningskilder fra overfladen og indstrømning af nikkelholdigt vand. Boringen er filtersat i den dybere del af kalkmagasinet, hvilket medfører en bedre vandkvalitet, idet indholdet af nikkel og miljøfremmede stoffer er væsentligt lavere end i de gamle indvindingsboringer.

På baggrund af de gode resultater fra den nye boring, blev der i 2011 etableret yderligere en boring B5 på idrætspladsen til Vridsløselille Skole. Boringen er 80 m dyb og er som boring B4 udført med cementforsegling langs hele forerøret. Vandkvaliteten er generelt god med meget lave indhold af klorerede opløsningsmidler, ingen fund af pesticider og et lavt nikkelindhold.

Vandbehandlingen på Vridløselille Vandværk omfatter iltning via en iltningstrappe og filtrering i lukkede trykfiltre, hvor okker (jern) og mangan fjernes. Fra rentvandsbeholderen ledes vandet ud i ledningsnettet via rentvandspumper.

Herstedøster Vandværk er opført i 1905 på Rovej. Vandværket leverer vand til ca. 125 forbrugere i Herstedøster Landsby gennem et 3 km ledningsnet. I 1992 blev der etableret en nødforsyning fra HOFOR for at sikre vandforsyningen i tilfælde af nedbrud på Herstedøster Vandværk.

Indvindingen til vandværket foregår fra en 39 m dyb boring beliggende i en brønd i en bygning ved siden af vandværket. Der indvindes årligt omkring 13.000 m3 råvand. Råvandskvaliteten er generelt god med lave indhold af chlorid, sulfat, uorganiske sporstoffer mv. Der påvises generelt ikke miljøfremmede stoffer, men pesticidet Atrazin er påvist i indvindingsboringen og i en naboboring er der tidligere påvist Phtalater. Vandbehandlingen er fuldautomatisk og omfatter iltning via kompressor og efterfølgende dobbelt filtrering i lukkede sandfiltre. Ved iltningen fjernes urenheder, lugt og smag, herunder udfældes okker (jern) og mangan, som efterfølgende fjernes i sandfiltrene. Efter filtreringen pumpes vandet over i en rentvandstank, som har en kapacitet på 325.000 liter. For at undgå for stor opholdstid af vand i tanken anvendes den fulde kapacitet dog ikke. Fra rentvandsbeholderen ledes vandet ud i ledningsnettet via to rentvandspumper.

Det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) er et beregnet område omkring en aktiv indvindingsboring. Områdets størrelse og form afhænger af grundvandets strømning og gradient, magasinet samt indvindingens størrelse, idet risikoen for at trække forurening til en boring afhænger af disse forhold.

Efter § 24 i miljøbeskyttelsesloven kan kommunalbestyrelsen give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. Det er § 24, der åbner mulighed for udlægning af BNBO.

Boringsnære beskyttelsesområder kan erstatte den lovpligtige 25 meters dyrknings-, gødsknings- og pesticidfri zone, som er lovmæssigt gældende for alle indvindingsboringer til almene vandværker efter § 21b i miljøbeskyttelsesloven.

Albertslund Kommune har afgrænset BNBO for Herstedøster Vandværk og Vridsløselille Vandværk. De anvendte parametre til beregning af BNBO fremgår af nedenstående tabel

Strømningstiden t er sat til 365 dage (1 år) på Vridsløselille Vandværk og 730 dage (2 år) på Herstedøster Vandværk.

Indvindingsmængden Q er den tilladte indvinding på de to vandværker.

Der er anvendt en effektiv porøsitet på 0,10.

Magasintykkelsen H er fastsat til 10 m uanset filterets længde, hvilket afspejler at kun dele af kalken bidrager til indstrømningen.

Der er anvendt en Transmissivitet T:

T=5,2 for Herstedøster Vandværk

T=4,5 for Vridsløselille Vandværk

Gradienten er beregnet via potentialekortet fra 2015 og er fastlagt til 2 mm/m.

Strømningsvinklen er vurderet i forhold til øst (som er 0°) og retningen for Vridsløselille Vandværk er fastlagt vinkelret på linjerne på potentialekortene.

Baseret på parametervalget er der beregnet et "bedste bud" på et BNBO-areal for de to vandværker. Dette er angivet ved den røde cirkel på Figur 7-1 for Herstedøster, som kun har en aktiv boring. Arealet er 3,5 ha. På Figur 7-2 for Vridsløselille Vandværk er det bedste bud for BNBO for den enkelte boring gengivet ved en orange streg. Da boringerne ligger så tæt overlapper BNBO. For at opfylde vandbalancen er det overlappende areal fordelt rundt om fællesmængden af BNBO, således at arealet af BNBO inden for den røde streg svarer til den vandmængde, der indvindes fra de fire boringer. Det bedste bud på et sammenhængende BNBO for Vridsløselille er således markeret med den røde streg på Figur 7-2. Det samlede areal er på 39,2 ha.

 

Figur 7-1 BNBO Herstedøstervandværk

 

Figur 7-2 BNBO Vridsløselille vandværk