Om indsatsplanen


Om indsatsplanen - Albertslund Kommune

I det følgende kan du læse om lovgivningen bag indsatsplanen, om sammenhængen med anden planlægning og om de involverede parter i processen med at få udarbejdet en indsatsplan og gennemført de planlagte indsatser.

Vandforsyningslovens § 11 sætter rammerne for den statslige grundvandskortlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. I henhold til lovens § 11a udpeger miljøministeren i drikkevandsressourcebekendtgørelsen områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder (FI) med angivelse af, hvad områderne er følsomme over for samt indsatsområder, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne mod forureningskilder, f.eks. nitrat.

For de udpegede indsatsområder skal kommunerne udarbejde en indsatsplan, jf. vandforsyningslovens § 13. Der kan endvidere udarbejdes indsatsplaner i medfør af § 13a i vandforsyningsloven for områder, hvor kommunen finder det nødvendigt, hvis det vurderes, at udpegningen af OSD, FI mv. er utilstrækkelig til at sikre kommunens vandforsyningsinteresser.

For at sikre en beskyttelse af grundvandet i hele kommunen har Albertslund Kommune valgt at udarbejde indsatsplanen efter vandforsyningslovens §13 a.

De formelle og indholdsmæssige krav til indsatsplaner er fastsat i Bekendtgørelse om indsatsplaner.

En indsatsplan til grundvandsbeskyttelse er en sektorplan, på linje med en vandforsyningsplan, spildevandsplan og klimatilpasningsplan og indgår nederst i det samlede planhierarki. Dette betyder, at indsatsplanen skal indordne sig under andre kommunale, regionale samt statslige planer og samtidig ikke være i modstrid med relaterede retningslinjer og tiltag i de øvrige sektorplaner.

Staten udstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen i Danmark, mens det er kommunernes opgave at omsætte de overordnede statslige retningslinjer til konkret fysisk planlægning gennem kommuneplaner, lokalplaner og sektorplaner.

Planer regulerer bindende udviklingen inden for et forvaltningsområde og/eller et geografisk område. Planerne sætter rammerne for de konkrete afgørelser, som myndigheden skal træffe inden for det givne område.

Et vigtigt element her er regulering af virksomheder gennem miljøgodkendelser, hvor der kan stilles krav om fx håndtering af miljøfremmede stoffer. Denne regulering samt de tilhørende tilsyn på virksomheder kan specielt i byområder være et væsentligt supplement til de grundvandsbeskyttende foranstaltninger, som en indsatsplan udstikker. Desuden findes der en lang række godkendelsesordninger for miljøfremmede stoffer, herunder pesticider, som i dag bidrager til grundvandsbeskyttelsen.

Herudover er specielt tilladelser til vandindvinding et vigtigt element i udmøntningen af visse indsatser i en indsatsplan, idet der i en indvindingstilladelse kan stilles en række bindende vilkår om bl.a. bæredygtig indvinding, frekvensstyring af pumper samt overvågning, som kan knytte sig til indsatser i en indsatsplan, hvor der i indsatsplanen ikke er de samme muligheder for at stille specifikke krav og vilkår.

Albertslund Kommune vil gennem planlægningen løbende sikre, at der er overensstemmelse mellem mål og retningslinjer inden for de forskellige sektorplaner og regulering af øvrige områder, der kan have konsekvenser for grundvandsbeskyttelsen i kommunen.

Koordinationsforum

Efter vandforsyningsloven skal Albertslund Kommune nedsætte et Koordinationsforum. Det skal fungere som et rådgivende og ideudvekslende forum for indsatser og handlinger til hjælp for udarbejdelse af indsatsplanen.

Koordinationsforummet skal efter lovgivningen bestå af repræsentanter for vandforsyninger, andre berørte myndigheder, jord-/skovbruget, industrien, berørte lodsejere og eventuelle andre relevante parter med interesse for grundvandet.

I Albertslund Kommune har vi valgt at benævne Koordinationsforum for "Grundvandsrådet". Dette råd skal som minimum mødes en gang årligt for at følge op på de valgte indsatser for grundvandsbeskyttelse. Se Kommissorium for grundvandsrådet

Grundvandsrådets opgave er at bistå kommunen med at udarbejde og realisere indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningslovens § 13 og § 13a. Kommunen orienterer Grundvandsrådet om fremdriften i arbejdet med indsatsplanerne.

Grundvandsrådet drøfter og tager stilling til overordnede og tværgående forhold omkring beskyttelse af grundvandet i kommunen og udtaler sig om:

 • Tidsplan for indsatsplaner
 • Valg og udformning af indsatser
 • Prioritering af indsatser
 • Inddragelse af boringsnære beskyttelsesområder
 • Principper for finansiering af indsatser
 • Principper for inddragelse af offentligheden
 • Principper for inddragelse af berørte lodsejere
 • Udpegning af områder til fremtidig vandindvinding

Rådet kan beslutte at nedsætte ad-hoc - arbejdsgrupper efter behov

Grundvandsrådet i Albertslund er sammensat med følgende repræsentanter:

 • Albertslund Kommune: 2 personer
 • HOFOR: 2 personer
 • Boligselskaber, Bo Vest: 1 person
 • Private Haveejere: 1 person
 • Skoven: 1 person
 • Agenda Center : 1 person
 • Industri: 2 personer
 • Region Hovedstaden : 1 person
 • Herstedøster Vandværk: 1 person
 • Ballerup Kommune : 1 person
 • Høje Taastrup Kommune: 1 person
 • Glostrup kommune : 1 person
 • Naturgruppen i Albertslund : 1 person
 • Danmarks Naturfredningsforening: 1 person

Grundvandsrådet har fået grundvandskortlægningen og kommunens forslag til indsatser forelagt, og har haft mulighed for at komme med yderligere forslag og kommentarer til indsatser. Resultatet af drøftelserne er indarbejdet i indsatsplanen.

Regionen

Regionerne er kompetent myndighed for jordforureninger og er ansvarlige for den offentlige oprydning i henhold til jordforureningsloven. Kommunerne kan i samarbejde med regionerne få overblik over jordforureninger til brug for indsatsplanen, således at kommunerne ikke anvender ressourcer på at sikre drikkevandsinteresserne mod f.eks. en nitratforurening, hvis der ligger en potentiel jordforurening og truer den samme ressource.