Miljøvurdering


Miljøvurdering - Albertslund Kommune

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 425 af 18. maj 2016) skal Albertslund Kommune afgøre, om der skal foretages en miljøvurdering af Indsatsplanen

Albertslund Kommune har vurderet at planen ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelse. Der er derfor jf. lovens § 3, stk. 1 ikke grundlag for at foretage nærmere miljøvurdering af planen.